Click Here
Click Here
Previous
Next
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566

-บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ซอย 17 เขื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
-บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้
-บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตฝายใน บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
-บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.50-007 บ้านถ้ำเขื่อมหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10
-บัญชีประมาณการกำหนดราคากลาง(ปร.4,ปร.5)โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำน้ำตุ๋ยเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6
-ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้
-ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตฝายในบ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
-ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำน้ำตุ๋ยเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6
-ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ.50-007 บ้านถ้ำเชื่อมหัวทุ่ง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10
-ประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 17 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 17 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157 บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเลียบลำน้ำตุ๋ยเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตฝายใน บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง ลป.ถ.50-007 บ้านถ้ำเชื่อมหัวทุ่งหมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10
ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
-แผนประหยัดพลังงาน อบต.ทุ่งกว๋าว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ลว.1/06/65)
-แบบสรุปรายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ม.5(ลว.1/06/65)
รูปแบบรายการโครงการก่อสร้างเมรุ บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 (ลว.1/06-65)
-ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล (ลว.17/06/65)

          แบบรูปรายการงานเจาะบ่อบาดาล ม.5
          ประมาณการเจาะบ่อบาดาล ม.5
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเมรุ ม.5 ลว.20/06/2565
แบบสรุปค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านฯ ม.8 ลว.27/07/65

-ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ลว.27/07/65
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ลว.27/07/65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านจ๋ง ลว.17/08/65
ประมาณการก่อสร้างเมรุ ม.4 (2) ลว.17/08/65
รูปแบบรายการโครงการก่อสร้างเมรุ ม.4 ลว.17/08/65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านจ๋ง วันที่ 31/8/65

-ประกาศขายทอดตลาดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลว.13/12/65
-ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลาง ลว.13/12/65
-ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 2565
-ขยายเวลากำหนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ลว.10/02/65
-ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลว.10/02/65

-ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
-ประกาศเรื่องการดำเนินการมาตรฐานป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

-ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
-ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2567
-ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2662 ประจำปี พ.ศ.2567
-ประกาศการให้บริการในวันหยุด
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19/9/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหิน ลงวันที่ 14 กันยายน 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
-ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
-เอกสารประชาสัมพันธูโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมป่าเวียงลงวันที่ 25/8/66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ลว.11 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมป่าเวียง(เลียบลำน้ำแม่ตุ๋ย)ลว.11 สิงหาคม 2566
-ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ
-ประกาศ เรื่องการดำเนินการมาตรฐานการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมาย เกี่ยวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
-แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
-ประกาศเรื่องบัญชีประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงวันที่ 28 ก.พ.2566
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัล ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565-2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566
-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง