Click Here
Click Here
Previous
Next

นายภูดิศ ประกอบการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2567

คู่มือการดําเนินงานควบคุมยาสูบสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศการให้บริการในวันหยุด
-ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19/9/66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดเรียงหิน ลงวันที่ 14 กันยายน 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
-ราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 7 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
-เอกสารประชาสัมพันธูโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมป่าเวียงลงวันที่ 25/8/66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ลว.11 สิงหาคม 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมป่าเวียง(เลียบลำน้ำแม่ตุ๋ย)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ
-ประกาศ เรื่องการดำเนินการมาตรฐานการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมาย เกี่ยวกับป้านโฆษณาบนทางสาธารณะ
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
-แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
-ประกาศเรื่องบัญชีประเมินราคาสิ่งปลูกสร้าง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงวันที่ 28 ก.พ.2566
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัล
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565-2566 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566
-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
-ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง2566/2567
-เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถึง.50-009 สายบ้านทุ่งข่วงเชื่อมบ้านป่าเวียง หมู่ที่2 เชื่อมหมู่ที่ 11 (ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ลงวันที่ 23 เมษายน 2567 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตฯหมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 9 (วันที่ 23 เมษายน 2567)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลงวันที่ 23 เมษายน 2567 )
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 (ลงวันที่ 28  มีนาคม 2567)
ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ลงวันที่ 3 เมษายน 2567)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ลงวันที่ 4 เมษายน 2567)
ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายเดือน ปี 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว่าว เรื่องกำหนดพื้นที่เหตุการณ์รำคาญ
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2662 ประจำปี พ.ศ.2567
-ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี พ.ศ.2567
-ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566