รวมภาพกิจกรรม พ.ศ.2567

MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับธนาคารขยะบ้านจ๋ง ได้ดำเนินการจัดงาน “MOI Waste Bank Week”มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนด ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 (2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3) เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ณ บ้านจ๋ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันกำจัดมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3 Rsคือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอีกด้วย 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าวและมหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เดือน กุมภาพันธ์ และกิจกรรมโครงการพัฒนากาย จิต สังคมสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 31 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว หัวหน้าส่วนราชการ จนท.ที่เกี่ยวของ ร่วมรับฟังการชี้แจงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย และกรอบงบประมาณการเงิน ประจำปี 2567 กองทุนขนาดเล็ก ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(เชียงใหม่)

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 09:30 น. คณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.ทุ่งกว๋าว และ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี, วันกองทัพไทย) ณ บริเวณอาคารแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯ บ้านทุ่งจี้ วัดทุ่งจี้ และด้านหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 6, 7, 8, 11 และ 14 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร ปลัด เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลทุ่งกว๋าว เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของตำบลทุ่งกว๋าว รวมถึงแจ้งผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง อบต.ทุ่งกว๋าว ออกติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4