ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
ผู้ถูกร้องเรียนเป็น
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการร้องเรียน/เเจ้งเบาะเเสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการโดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/เเจ้งเบาะเเส (ถ้ามี) ประกอบด้วย หมายเหตุ กรุณาอธิบายการกระทำที่เป็นเหตุทำให้มีการร้องเรียน เช่น เจ้าหน้าที่บุคคลดังกล่าวมีการกระทำเหตุอย่างไร จึงทำให้ท่านต้องมาร้องเรียนเเจ้งเบาะเเสเเละหากมีพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล ขอให้จัดส่งหรืออ้างอิงมาให้ด้วย