งานนโยบายและแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานติดตามประเมินแผน

 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม
  -เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี 2565
  เพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี 2565
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไข  (พ.ศ.2566-2570)
  แก้ไขครั้งที่ 1 ปี 2565
  แก้ไขครั้งที่ 2 ปี 2565
  แก้ไขครั้งที่ 1 ปี 2566
  แก้ไขครั้งที่ 2 ปี 2566
  แก้ไขครั้งที่ 3 ปี 2566
  แก้ไขครั้งที่ 4 ปี 2566
  -แก้ไขครั้งที่ 5 ปี 2566
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง
  เปลี่ยนแปลง 1 ปี 2565
  เปลี่ยนแปลง 2 ปี 2565
  เปลี่ยนแปลง 1 ปี 2566
 5. ประกาศใช้แผนปี61-65
 6. แผนพัฒนาท้องถื่นพ.ศ.2561-2565