กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประจำ 2566

  • วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 งาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว บริการเติมน้ำประปา บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง