รวมภาพกิจกรรม พ.ศ.2566

กิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ปี 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวร่วมกับชมรมคนพิการตำบลทุ่งกว๋าวได้ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของคนพิการตำบลทุ่งกว๋าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการตำบลทุ่งกว๋าวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 อบต.ทุ่งกว๋าวร่วมกับหน่วยงานราชการ กลุ่มพลังมวลชล ประชาชนบ้านปลายนา หมู่ที่ 7และบ้านป่าเวียง และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ตำบลทุ่งกว๋าว ปลูกต้นไม้ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณลำน้ำบ้านปลายนา

Rung Jung วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าว ร่ว มกับ กองทุนสุขภาพตำบลทุ่งกว๋าวจัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพด้วย ภูมิปัญญาและวิถีชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าวจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวด ร่วมกับอสม. ตำบลทุ่งกว๋าวได้ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ (RE-X- RAY)โครงการขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

วันที่28ธันวาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านถ้ำ หมู่ที่1 เชื่อมบ้านหลวง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ วัดโรงเรียน และหมู่บ้านในพื้นที่ ดำเนินการร่วมลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมม(MOU)โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ 5ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ติดป้ายรณรงค์ช่วง 7 วันอันตราย

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครื่อข่าย มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ บ่ล้ม บ่หลง บ่ลืม บ่ซึมเศร้า กิ๋นข้าวลำ ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 11 เมษายน 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 31 มีนาคม 2566 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองปาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เมืองปาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยและอุทกภัย ในพื้นที่ ม.2 บ้านทุ่งข่วง ม.3 บ้านทุ่งแท่น ม.9 บ้านเฮี้ย ม.10 บ้านหัวทุ่ง เพื่อนพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

วันที่ 8 พฤษภาคา 2566 นายกพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกว๋าว ลงพื้นสำรวจการดำเนินการขุดลอกลำน้ำแม่นึงของกรมเจ้าท่า

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 งาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว บริการเติมน้ำประปา บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินกากรว่างท่อซีเมนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ของเกษตรกรบ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 และบ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักทับสายไฟฟ้า บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ เสนาะสันต์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม -16 กรกฎาคม 2566 ณ กลุ่มอาชีพสตรีเย็บจักรอุตสาหกรรมบ้านทุ่งแท่น หมู่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 229,300 บาท

โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์

อบต.ทุ่งกว๋าว ได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ มาตรา33

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สภา อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สภา อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 7 กรฎาคม 2566 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวพร้อมหัวหน้าสำนักปลัด ในฐานะองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมให้ข้อมูลการประกวดการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งกว๋าวระดับจังหวัด

วันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคา 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยพ่นหมอกควันกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว จำนวน 14 หมู่บ้าน

วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าวต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว แล้ว

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมรับฟังการประชุมประชาสัมพันธ์หลังการขุดลอกแม่น้ำนึง พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๗ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว ได้เข้าร่วมประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2566 โดย งานเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ในฐานะองค์กรภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวบริการตัดต้นไม้ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการอบรมความปลอดภัยทางถนน ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองปาน ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด(โครงการDARE) ให้กับ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา

วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 คณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลุ่ทงกว๋าว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว​ ร่วมกับชมรม​ อสม.ตำบลทุ่งกว๋าว​ ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการทุ่งกว๋าวปลอดลูกน้ำยุงลาย​

วันที่ 23 ​สิงหาคม​ 2566 ​กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับชมรม​ ​อสม.ตำบลทุ่งกว๋าว​ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้าน​ บ้านปลายนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จำงหวัดลำปาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการจัด โครงการขับขี่ปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว​ ร่วมกับชมรม​ ​อสม.ตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ม.1​ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม​ ตามโครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวเข้าใจเอดส์และเพศศึกษาประจำปีงบประมาณ​2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 4 กันยายน 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว รับมอบเกจ์หายใจ จาก หจก.เต๊กหมง ลำปาง สำหรับใช้ในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งกว๋าว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 ก่องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋ษ ดำเนินการช่อมแชมถนนเรียบลำน้ำแม่ตุ๋ยหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 กันยายน 2566 อบต.ทุ่งกว๋าวมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ราย งบประมาณจำนวน 130,000 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2566 อบต.ทุ่งกว๋าวร่วมกับหน่วยงานอำเภอเมืองปาน ดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงปบระมาณ 2566 ให้กับผู้สูงอายุจำนวน 5 ราย เป็นเงินทั้งหมด 130,000 บาท
     -นางปุ๊ด การด่วน บ้านเลขที่ 253 หมู่ 1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 22,500 บาท

 

นายอ้าย เหล็กเทศ บ้านเลขที่ 123 หมู่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 22,500 บาท

นายจันทร์ ลุขมาตย์ บ้านเลขที่ 72 หมู่ 7 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 22,500 บาท

นางอำนวย ชัยวงค์คำ บ้านเลขที่ 166 หมู่ 7 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40,000 บาท.

นางสาวสมบูรณ์ วิชาดี บ้านเลขที่ 19 หมู่ 10 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 22,500 บาท

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ท่านรองจําลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับนายอำเภอเมืองปานและองค์การบริการส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว จำนวน 2 ครัวเรือน 1. นางป้อ สมควร บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4บ้านจ๋ง 2. นางอำนวย ชัยวงค์คำ บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 7 บ้านปลายนา

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ท่านสจ.กฤศน์วัต ประสาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิส) ให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าวจำนวน 2 ราย

วันนี้ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน ตำบลทุ่งกว๋าว ประชุม ชี้แจง หารือ การจัดงานประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

คณะผู้บริหาร และพนักงานราชการพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566 งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวออกบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2567 หมู่ 2 บ้านทุ่งข่วง และ หมู่ที่ 7 บ้านปลาย

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566 งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว.และช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง .ออกสำรวจความเสียหายถนนเลียบลำน้ำเเนื่องจากเหตุอุทกภัย

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 และ อสม. ร่วมกันทำความสะอาดบ้านผู้ป่วยวัณโรค พื้นที่ หมู่ 12 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการสำรวจความเสียหาย กรณีเหตุสาธารณภัย (อุทกภัย) ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายไร่/นา ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

คณะผู้บริหาร และพนักงานราชการพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งกว๋าว จัดโดรงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีแรงภาค 10 ลำปาง จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร ช่างซ่อมบำรุงอาคาร ณ โรงทอผ้าบ้านทุ่งกว๋าว หมู่ 5 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร และนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ปลัดอำเภอเมืองปาน สำนักงานชลประทานจังหวัดลำปาง ผู้ใหญ่บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9 และผู้ใหญ่บ้านปลายนา หมู่ที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมแซมตลิ่งกล่องเกเบี้ยนป้องกันถนนเลีบยลำน้ำแม่นึง หมู่ที่ 9 และโครงการซ่อมแซมตลิ่งกล่องเกเบี้ยนป้องกันถนนเลีบยลำน้ำแม่นึง (บริเวณหน้าบ้านปง)หมู่ที่ 7 ในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับปลัดอำเภอเมืองปาน สถานีตำตรวจภูธรเมืองปาน ป่าไม้อำเภอเมืองปาน กำนันตำบลทุ่งกว๋าว และผู้ใหญ่บ้านทุ่งปง ลงพื้นที่ตวจสอบสถานที่ค้าของเก่า ณ บ้านทุ่งปง หมูที่ 6 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นที่ 5 ธันวาตม 2566 คณะผู้บริหารและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง