วันที่ 9 กันยายน 2565 คณะกรรมการสำรวความเสียหาย กรณีเหตุอุทกภัย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายด้านการเกษตรและประมง กรณีเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 21-22 และ 25 สิงหาคม 2565
วันที่ 7 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกว๋าว ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านผู้เสียชีวิตตรวจพบเชื้อโควิด 19 บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 7 กันยายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกว๋าว ดำเนินการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้กับนักเรียน โรงเรียนปลายนาวิทยาและโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.ทุ่งกว๋าว นำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ฉีดล้างถนนเส้นทุ่งปง-ทุ่งจี้
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
โครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวเข้าใจเอดส์และเพศศึกษา
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จิตอาสาบำเบ็ญประโยชน์ ณ วัดถ้ำอิทธิฤทธิ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้จัดประชุมประชาคมตำบลทุ่งกว๋าว เพื่อพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2565 และ (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2565
25 กรกฏาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านพักผู้เสียชีวิต ตรวจพบเชื้อโควิด19 บ้านทุ่งแท่าน หมู่3 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบทุ่งกว๋าวร่วมกับอำเภอเมืองปานดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ตกเกณฑ์ ด้านความเป็นอยู่ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ราย คือ นายก๋วน คมใน บ้านเลขที่ 286 หมู่ 5 ตำบลทุ่งก๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสำรวจความเสียหาย กรณีเหตุอุทกภัย ได้ออกสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร และประมง ในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว จากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565
วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมด้วยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว จากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งกว๋าว รุ่นที่ 1/2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับภาคีเครือข่ายงานด้านการเกษตร และผู้นำตำบลทุ่งกว๋าว เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด
วันที่ 25 เมษษยน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้ที่ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK
วันที่ 21 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.) ในระดับพื้นที่
วันที่ 18 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด พร้อมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
ช่วยกันดับไฟ บ้านป่าเวียง หมูที่ 11 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 19 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด พร้อมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
บริการน้ำให้วัดดอย บ้านหลวง หมูที่13 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 18 เมษษยน 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้ที่ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวตรวจคัดกรอง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์
วันที่ 1 เมษษยน พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมโรคโควิด -19 บ้านพักผู้ป่วยรักษาหาย บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 จำนวน 1 หลัง บ้านทุ่งกว๋าว หมู่ที่ 5 จำนวน 3 หลัง บ้านจ๋ง หมู่ 4 จำนวน 1 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว 1 แห่ง และตลาดสดบ้านปลายนา 1 แห่ง
วันที่ 29 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้รับมอบหมายจากกรมการปกครองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ ปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.)ในระดับพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน
วันที่ 29 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมด้วยนายนวพล จะงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน)เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยพบความเสียหาย ได้แก่บ้านเรือนราษฎร ม.7 ม.9 ม.11และคอกสัตว์ ม.5 ต.ทุ่งกว๋าว เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
28 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านพักผู้ป่วยโควิด – 19 รักษาหาย และกักตัวครบกำหนด บ้านทุ่งข่วง หมู่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 25 มีนาคม 2565 กองช่าง และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ช่วยกันตัดต้นไม้ โรงเรียนบ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เจ้าหน้ที่ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวและศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลทุ่งกว๋าว ได้มอบรถเข็นให้กับคนพิการ ราย นายจำลอง สอดสี บ้านเฮี้ย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
วันที่ 19 มีนาคม 2565 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกว๋าว ร่วมกับชลประทาน ทำความสะอาดถนนเข้าอ่างเก็บแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 14 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการตรวจ ATK ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และคนขับรถรับส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว จำนวน 16 ราย
วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งกว๋าว เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครอบครัวจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพแม่วัยรุ่นและแม่เลี้ยงเดี่ยว ผ่านการอบรมออนไลน์ “หลักสูตรการปลูปผักสลัด จัดลง BoxSet ขายดีกำไรงาม”
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว นายอำเภอเมืองปาน ได้ร่วมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และุสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว เพื่อมอบนโยบายการปฎิบัติราชการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบริการประชาชน และแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยความรวดเร็ว
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยม ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว
8 มีนาคม 2565 กองสาธารณสุขฯ อบต.ทุ่งกว๋าวดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านพักผู้ป่วย โควิด-19 ที่รักษาหายและกักตัวครบกำหนด บ้านทุ่งจี้ ม.8 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปางจำนวน 4 ราย
วันที่ 3 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้ที่และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาป่าช้า) บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ 20 กพ. 2565 อบต.ทุ่งกว๋าวดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทุ่งกว๋าว เพื่อป้อวกันโรคโควิด – 19 และโรคมือเท้าปาก
วันที่ 15 กพ. 2565 อบต.ทุ่งกว๋าวเข้าตรวจสถานประกอบการฟาร์มสุกรเพื่อออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
วันที่ 14 ก.พ. 2565 อบต.ทุ่งกว๋าวดำเนินการฉีดพ่นทำลายเชื้อป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ณโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน
วันที่ 28 มกราคม 2565 อบต.ทุ่งกว๋าวดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่เกษตรกร บ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าวจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

วันที่ 23 กันยายน 2565 กองทุนสุขภาพตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ร่วมกับชมรมคนพิการตำบลทุ่งกว๋าว จัดอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพของคนพิการตำบลทุ่งกว๋าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวั้ดลำปาง

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าว จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สภา อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สภา อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 3 มกราคม 2565 อำเภอเมืองปาน เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งกว๋าว ครั้งแรก ประจำปี 2565

ลงเพิ่มประจำปี2565 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์ในกลุ่มพ่อบ้าน – แม่บ้าน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งกว๋าว อุดหนุนงบประมาณจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านปลายนา

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งกว๋าว อุดหนุนงบประมาณจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมบ้านทุ่งกว๋าว หมู่ 5 บ้านทุ่งกว๋าว

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระปณิธาน ศาสตร์ จารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน