คู่มือประชาชน

รื่องที่-1-การรับชำระภาษีป้าย
ดาวโหลด
เรื่องที่-2-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ดาวโหลด
เรื่องที่-3-การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เรื่องที่-4-การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์-ฯ
เรื่องที่-5-การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ
เรื่องที่-6-การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ-ตาม-พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฯ
เรื่องที่-7-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เรื่องที่-8-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เรื่องที่-9-การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เรื่องที่-10-การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21
เรื่องที่-11-การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
เรื่องที่-12-การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
เรื่องที่-13-การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
เรื่องที่-14-การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
เรื่องที่-15-การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ
เรื่องที่-16-การแจ้งขุดดิน
เรื่องที่-17-การแจ้งถมดิน
เรื่องที่-18-การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
เรื่องที่-19-การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
เรื่องที่-20-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
เรื่องที่-21-การขออนุญาตฆ่าสัตว์-ในโรงฆ่าสัตว์
เรื่องที่-22-การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
เรื่องที่-23-การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-21
เรื่องที่-24-การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33
เรื่องที่-25-การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-22
เรื่องที่-26-การขอใบรับรองการก่อสร้าง-ดัดแปลง-หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-32
เรื่องที่-27-การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน