ระบบบริการ อบต.
-แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
-แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
-ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
-กระดานสนทนา
-แบบคำร้องขอรับบริการต่างๆ
-แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน