รวมภาพกิจกรรม พ.ศ.2566

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 11 เมษายน 2566 กิจกรรม Big Cleaning Day ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 31 มีนาคม 2566 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรีตำบลทุ่งกว๋าว โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ในฐานะประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองปาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เมืองปาน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัยและอุทกภัย ในพื้นที่ ม.2 บ้านทุ่งข่วง ม.3 บ้านทุ่งแท่น ม.9 บ้านเฮี้ย ม.10 บ้านหัวทุ่ง เพื่อนพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

วันที่ 8 พฤษภาคา 2566 นายกพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกว๋าว ลงพื้นสำรวจการดำเนินการขุดลอกลำน้ำแม่นึงของกรมเจ้าท่า

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 งาน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว บริการเติมน้ำประปา บ้านทุ่งแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินกากรว่างท่อซีเมนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร ของเกษตรกรบ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 และบ้านจ๋ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่หักทับสายไฟฟ้า บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 อบต.ทุ่งกว๋าว ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ เสนาะสันต์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม -16 กรกฎาคม 2566 ณ กลุ่มอาชีพสตรีเย็บจักรอุตสาหกรรมบ้านทุ่งแท่น หมู่ 3 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จ.ลำปาง จำนวน 229,300 บาท

โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์

อบต.ทุ่งกว๋าว ได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ มาตรา33

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สภา อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สภา อบต.ทุ่งกว๋าว ดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 7 กรฎาคม 2566 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวพร้อมหัวหน้าสำนักปลัด ในฐานะองค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมให้ข้อมูลการประกวดการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งกว๋าวระดับจังหวัด

วันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคา 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคโดยพ่นหมอกควันกำจัดยุงในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว จำนวน 14 หมู่บ้าน

วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าวต่อไป โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว แล้ว

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมรับฟังการประชุมประชาสัมพันธ์หลังการขุดลอกแม่น้ำนึง พื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๗ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว ได้เข้าร่วมประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2566 โดย งานเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว นำโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ในฐานะองค์กรภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งกว๋าว ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าวบริการตัดต้นไม้ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการอบรมความปลอดภัยทางถนน ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองปาน ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด(โครงการDARE) ให้กับ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา

วันที่ 28 กรกฏาคม 2566 คณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลุ่ทงกว๋าว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว​ ร่วมกับชมรม​ อสม.ตำบลทุ่งกว๋าว​ ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามโครงการทุ่งกว๋าวปลอดลูกน้ำยุงลาย​

วันที่ 23 ​สิงหาคม​ 2566 ​กองสาธารณสุข​และสิ่งแวดล้อม​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ร่วมกับชมรม​ ​อสม.ตำบลทุ่งกว๋าว​ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในกลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้าน​ บ้านปลายนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จำงหวัดลำปาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการจัด โครงการขับขี่ปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว​ ร่วมกับชมรม​ ​อสม.ตำบลทุ่งกว๋าว ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ม.1​ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม​ ตามโครงการเยาวชนทุ่งกว๋าวเข้าใจเอดส์และเพศศึกษาประจำปีงบประมาณ​2566

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 4 กันยายน 2566 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว รับมอบเกจ์หายใจ จาก หจก.เต๊กหมง ลำปาง สำหรับใช้ในกิจการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 องค์การบริการส่วนตำบลทุ่งกว๋าว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 ก่องช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋ษ ดำเนินการช่อมแชมถนนเรียบลำน้ำแม่ตุ๋ยหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 กันยายน 2566 อบต.ทุ่งกว๋าวมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 ราย งบประมาณจำนวน 130,000 บาท